فاطمه اقدسی

ارشد پژوهش حقوقی
تلفن
صلاحیت‌ها
  • کارشناس ارشد حقوق ارتباطات