نشست «پایان حضانت و ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در فقه و حقوق و رویه قضایی»

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/isuw99/webinar