شرط اشتغال زوجه چه ضمانت اجرایی دارد ؟

 

 

جلسه لایو اینستا گرامی به صورت مشترک در پیج­های:

@Mohagheghlaw

@Fezzehsadat_hosseini