در سوگ استاد محمدرضا شجریان

انالله وانا الیه راجعون
جناب اقای همایون شجریان
برهنگان طریقت به نیم جو نخرند
لباس اطلس انکس که از هنر خالی است
استاد بلند اوازه ایران محمد رضا شجریان پدر بزرگوار شما که شخصیت هنری وی مزین به چهره ادبی ، انسانی ، ومردمی بود از میان مارفت ،این قفس سزای چنین مرغ خوش الحان نبود. ملت ایران از خداوند خلاق هنر برای او گلشن رضوان مسالت دارند واورا مرغ آن چمن میدانند . برای شما وسایر بازماندگان داغدار بردباری زیبا وبرای ملت سوگوار ایران سربلندی وعزت مستدام ارزومندم .