الزام ثبت حق الوکاله وکلا ؛ ثبت نام در سامانه قرارداد الکتریکی

در تاریخ 12/08/99 طبق بخشنامه معاونت حقوقی قوه قضاییه ، چنین مبذول گشته است که از ابتدای آذر ماه 1399 پذیرش هر اقدامی از سوی وکلا منوط به ثبت نام در سامانه قرارداد الکترونیکی است .

به موجب این بخشنامه و قانون در صورتی که وکلا این کار را انجام ندهند قضات مجوز وکالت در پرونده را به آن‌ها نخواهند داد.

برای ثبت قراردادهای الکترونیک وکلا باید به درگاه خدمات قضایی به آدرس adliran.ir مراجعه کنند.