نحوۀ ارائۀ خدمات در موسسه

در راستای درک مناسب انتظارات و اهداف مراجعان و فراهم‌آوردن امکان ارزیابی نحوۀ ارائۀ خدمات موسسه، مراحل زیر پیش‌بینی شده‌است:

اول) مشاوره حقوقی در جلسۀ اول

در گام نخست، ما در جلسۀ مشاوره حقوقی با مراجعه‌کنندۀ خود رودررو گفتگو می‌کنیم و نیازها و خواسته‌های او را کامل و با جزئیات می‌شنویم. فایدۀ این جلسه  این است که، حتی اگر بعد از آن  نخواهند نیازهای حقوقی خود را به موسسه بسپارند، مُراجع آشنایی بهتری با مشکل و نیاز حقوقی خود پیدا خواهد کرد.

دوم) مطالعۀ پرونده و متن پیشنهادی برای حل اختلاف

چنانچه در پایان جلسۀ مشاوره حقوقی، مراجع تمایل داشته‌باشد فرایند کار را به موسسه بسپارد، پرونده پس از ارزیابی در جلسه میان اعضای موسسه، به یک کارشناس ویژه و وکیل متخصص در آن امر ارجاع داده می‌شود. او از وکیل متخصص فن دفاع در دادگاه متمایز خواهد بود تا مشاور علمی پرونده مراجع باشد. در این قسمت پیش از شروع کار قضائی، موسسه پیشنهاد می‌کند تا با راهنمایی وکیل، متن پیشنهادی برای مذاکره با طرف دعوا تهیه شود. یکی از افتخارات موسسه حقوقی محقق و همکاران این است که بسیاری از اختلافات بزرگ را با فن مذاکره، پیش از کار قضائی حل کرده است. 

سوم) گزارش مالی و حقوقی از پرونده

وکیل متخصص پس از مطالعات و بررسی‌های خود، دو گزارش به مراجع ارائه خواهد کرد؛ یکی گزارش مالی که در آن هزینه‌های هر مرحله پیش‌بینی شده است و دیگری گزارش حقوقی که در آن زمان‌بندی فعالیت‌ها و راه‌حل‌های حقوقی ممکن آورده شده است. 

چهارم) تنظیم وکالت‌نامه

پس از تأیید گزارش مالی و حقوقی توسط مراجع، وکالت‌نامه تنظیم و پس از امضای آن مراجع به موکل دائمی موسسه تبدیل می‌شود. پس از امضای وکالت‌نامه متقاضی به‌طور رسمی موکل مؤسسه می‌شود و کارشناس ویژه‌ای که از ابتدا با پروندۀ او همراه است، در تمامی مراحل، تا پایان دادرسی با او همراه خواهد بود.

کارشناس ویژه همواره در دسترس موکلین است و در تمامی مراحل، اطلاعات، اخطاریه‌ها و موارد تازه را به اطلاع او خواهد رساند.