اندیشکدۀ محقق و همکاران

امتیاز مؤسسه حقوقی محقق و همکاران این است که در هر پروندۀ حقوقی، تیم پژوهشی در کنار کارشناسان است. هدف از تأسیس اندیشکدۀ محقق و همکاران نزدیکی هرچه بیشتر حوزۀ نظر و دانش حقوقی به عمل و کاربرد است.

فعالیت اصلی اندیشکدۀ محقق و همکاران انجام دادن تحقیقات حقوقی، انتشار مقالات تراز اول، برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های تخصصی و درنهایت انتشار مجلۀ حقوقی از مقالات برگزیده است.

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ اندیشکدۀ محقق و همکاران در وب‌سایت زیر موجود است:

 

اندیشکدۀ محقق و همکاران