از زبان مریم السادات محقق داماد

نگاه تخریب گر «شبکه ی نمایش خانگی» به زنان

در سریال های سینمای خانگی  زنانی آواره و درمانده  و دربه‌در برای مردان به تصویر کشیده می شوند!

سریال های خانگی که در حال حاضر، از مهم ترین آموزشگاه‌های پسران و جوان های  ما محسوب می شوند؛ چه می آموزند ؟!

آموزه هایشان چیزی جز این است که زنی  برای رسیدن به مردی  دست به آدم ربایی می زند ؟

چیزی جز این است که زنی برای رسیدن به اصطلاح معشوقش عاطفه خواهری را به سلاخ خانه می برد ؟

چیزی جز این است که زنی خودخواهانه  برای رسیدن به جوانی

حاضر می شود خود سربلند  درونش را به خود ذلیل و خوار بیرونش بفروشد ؟

چیزی جزاین است که زنان را مکاره هایی برای بی  آبرویی می نمایانند ؟

چیزی جز اینها نیست

حال کدامین جوان ایرانی در

الفبای زندگانی اش به دنبال زن می رود که خانواده تشکیل دهد ؟!

 

شهریور99

مریم السادات محقق داماد

غربت عدالت ترمیمی در پرونده های طلاق به درخواست زوج

هفته ای که گذشت بعد از مدتها برای دفاع از دختری جوان که به زعم خود براین باور بود که همسرش تحت تاثیر دیگران به طرح دعوای طلاق مبادرت کرده است در دادگاه خانواده حضور پیدا کردم. ابتدا هنگامی که خانمی را در جایگاه مشاور دادگاه دیدم به خود نوید این را دادم که خیالت از این خواسته اندک موکلت راحت باشد که می خواهد شخص همسرش دردادگاه حاضر شود و از زبان او و نه از زبان وکیلش بشنود که بر طلاق اصرار دارد اما بعد از دقایقی با سخن‌سرایی سرکار خانم وکیل خواهان مواجه شدم که :«خانم وکیل مگر نمی دانید که طلاق به دست زوج است و قانون به ما اجازه می دهد که تشکیل جلسه دیگری نکنیم و در ظرف یک هفته رای صادر کنیم» و گویا اصرار های من را برای تشکیل جلسه با حضور زوج نمی شنود و مدام فقط به یک چیز فکر می کند که آخر ماه است سریع به توافق برای جدایی بکشانید تا رای صادر کنیم تا آن جا که مرا به داوری های صوری صد هزار تومانی طبقه هم کف مجتمع هدایت می کرد.
باورم نمی شد که آن چه قریب به سی سال وکالتم و با صدارت چهار رییس قوه و چندین مجلس شورای اسلامی دیده بودم این گونه واژگون شده به طوری که سیاست و فلسفه صدور گواهی عدم امکان سازش با ( نظارت دادگاه) که جلوگیری از تصمیم های عجولانه برای این عمل لرزاننده عرش خدا است این گونه به جایی رسیده که حضور مشاور زن دردادگاه نه تنها امنیت خاطری برای زنان آسیب پذیر نیست بلکه چنان بهت زده شده بودم که با خود می گفتم در طول این سالها به دانشجویانم چه آموخته ام ؟!
اینک من مانده ام و بیش از صدها برگ سطور عاشقانه هایی که همسر موکلم برایش نگاشته که بعضی از این سطور هنوز گرمای قلم را دارد و زمانی از نگارش آن نمی گذرد .
اینک من مانده ام وشرمسار از سی سال تجربه وکالتم که اگر طلاق به درخواست زوجه بود قریب به ده سال تا سپیدی موهای موکلم به طول می انجامید و اینک من مانده ام و تفاوت عرش خدا

حال بگویید که از کدام عدالت ترمیمی دم می زنیم ؟!

شهریور99

مریم السادات محقق داماد