وصیت نامه، اداره اموال و امور حسبی

برای کسانی که دوستشان دارید، تنظیم یک وصیت نامه قابل اجرا که به خوبی اراده و قصد شما را نشان دهد، بسیار سرنوشت ساز است. از جانب دیگر، بر اساس حقوق اسلامی میزان اموال قابل وصیت شامل محدودتهایی است که اهمیت کسب مشاوره حرفه ای در این حوزه را دوچندان می کند.

در مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، علاوه بر شروط شکلی وصیت نامه، تمامی امکانات حقوقی به کار بسته می شود که مقاصد شما در تنظیم وصیت نامه منعکس شده و قابل اجرا گردد. به علاوه، به عنوان یکی از قابل اعتمادترین فعالان در این حوزه، مؤسسه حقوقی محقق و همکاران قادر است به عنوان امین شخصی اموال، مدیریت دارایی شما را بر عهده گیرد. امین شخصی اموال، در واقع اصطلاحی برگرفته از حقوق کامن لو است به معنی اداره اموال و دارایی توسط شخص حقیقی یا حقوقی ای که حکم امین را دارد. در نتیجه این قرارداد، دارایی شما به نحوی به مصلحت و به نفع شما یا اشخاص ثالث به انتخاب شما اداره می گردد. از دیدگاه حقوقی اسلامی، بر رابطه بین شما و ذینفع اموالتان احکام ویژه ای حکمفرماست که در صورت نیاز بایر مدنظر قرار گیرد. گرچه، نهادهایی مانند عقد صلح یا وقف در فقه اسلامی با قرارداد فوق مشابهت دارد، به هیچ وجه نمی توان این قراردادها را یکسان تلقی کرد. پژوهشکده محقق و همکاران با اختصاص تحقیقات گسترده در زمینه حقوق اسلامی، توانسته است مدلهای قراردادی نوآورانه ای را با تأکید بر قابلیت اجرایی امور حقوقی طراحی کرده است.