حل و فصل اختلافات

در روابط خانوادگی یا دیگر موضوعات حقوقی دیگر، مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، پیوسته بر این باور است که بهترین و کارآمدترین روش، حل و فصل دعاوی به روش دوستانه و غیر خصمانه است. در این راستا، متخصصان مجرب مؤسسه، با ارائه خدمات میانجی گری، مذاکره و داوری در خصوص دعاوی خانوادگی، مالی و معاملات تجاری، به امنیت حقوقی شما در جوانب مختلف کمک می نمایند از قبیل:

  • حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات
  • هماهنگ سازی روند حل و فصل دعاوی با استانداردهای مقررات داخلی، قوانین اسلامی و حقوق بین الملل
  • گنجینه ی بی بدیلی از اعتماد و تجریه
  • اجرای برون مرزی آرای داوری و تعهدات مندرج در صلح نامه
  • حفظ روابط تجاری یا خانوادگی
  • نتیجه گیری سریعتر و ارزانتر در مقایسه با دادگاه یا داوری سازمانی