اقامه دعوی حقوقی و کیفری

پس از دریافت مشاوره نامه از مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، و براساس راه حلهای حقوقی ارائه شده در آن، شما قادر خواهید بود بهترین تصمیم مقتضی را

در مورد احقاق حقوق خود اتخاذ کنید. در مشاوره نامه، گزینه های ممکن حقوقی تجاری با توجه به شرایط خاص پرونده تبیین می گردد. مؤسسه حقوقی محقق و همکاران مراجعه به دادگاه را مگر در مواردی که شانس پیروزی بالا باشد، پیشنهاد نخواهد داد.

به منظور تصمیم گیری بهتر، در مشاوره نامه، مدت زمان و هزینه احتمالی هر کدام از راه حل های پیش رو، توضیح داده می شود. تیم وکلای متخصص مؤسسه حقوقی محقق و همکاران شما را در کلیه مراحل اقامه دعوا در دادگاه، از جمله موارد زیر، حمایت می نمایند:

 • شناسایی و چارچوب بندی اهداف شما
 • تحلیل قابلیت دفاع پرونده
 • تعامل با طرف مقابل پرونده با هدف دستیابی به صلح و سازش پیش از خاتمه دادرسی
 • جمع آوری دلایل و مستندات
 • در صورت لزوم، انجام تحقیقات حقوقی فقهی مرتبط با موضوع
 • ارائه پرونده و لایحه دفاعیه در دادگاه
 • اعتراض به رأی و تجدیدنظرخواهی
 • اجرای آرای دادگاههای داخلی و خارجی

مشاوره حقوقی تخصصی ما شامل زمینه های زیر است:

 • دعاوی ناشی از قراردادها
 • خطاهای حرفه ای و پزشکی
 • دعاوی مربوط به مالکیت فکری
 • دعاوی بین شرکا
 • مسائل حقوق کار
 • دعاوی مربوط به قراردادهای خرید خدمات
 • مشکلات موجر و مستأجر
 • و دیگر اختلافات شخصی و حرفه ای