طرح دعوا در دادگاه

پس از دریافت مشاوره نامه کتبی، شما می توانید با آگاهی کامل و ارزیابی راه حل های حقوقی پیش رو، تصمیم بگیرید که آیا طرح دعوا در دادگاه، راه حل مناسبی است یا خیر. چنانچه به این برسید که طرح دعوا در دادگاه موجه است، مؤسسه حقوقی محقق و همکاران تیم حرفه ای از وکلای حاذق و معتمد در اختبار شما قرار می دهد تا دعوایی مستدل، قوی و با شانس پیروزی یالا از جانب شما اقامه کند. پیش از ثبت دادخواست یا شکایت، خدمات حقوقی ما شامل جامع آوری مدارک و مستندات محکم  جهت شروع دعوا است. در ادامه، پس از ثبت و ابلاغ اخظارهای قانونی، کادر حرفه ای مؤسسه حقوقی محقق و همکاران تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا با برگزاری جلسات مذاکره از اجانب شما، دعوا با مصالحه و سازش خاتمه یابد. سپس در صورت لزوم، وکلای مسئول به وکالت از شما در جلسات دادرسی حاضر شده و مراتب اثبات حقانیت را با به کارگیری استدلالات علمی، ادله ی قانونی ، شهادت شهود و یا نظریه کارشناسی ضمن تقدیم لایحه دفاعیه ارائه خواهند داد. خدمات مذکور، همچنین شامل مواردی است که علیه شما اقامه دعوی حقوقی یا کیفری شده و وکلای مؤسسه متعهد به تنظیم و تقدیم دفاعیه، مذاکره، مصالحه، میانجی گری و سازش دعوا خارج از دعوا می باشند که به مراتب از ادامه دعوا در دادگاه سریع تر و مقرون به صرفه تر است.

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران همچنین با بهره گیری از متخصصین و فارق التحصیلان حقوق انگلیس، امکان انتخاب محاکم دادگستری انگلستان و یا دادگاه داوری بین المللی لندن را به عنوان محکمه صالح بر رسیدگی دعاوی احتمالی فراهم کرده است. در این راستا، تیم حقوقی محقق و همکاران علاوه بر مشاوره حقوقی در زمینه قوانین حاکم، خدمات نمایندگی حقوقی را در روند دادرسی نیز ارائه می دهد.