تنظیم قراردادهای تجاری

ما می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شرکت‌های تجاری چگونگی تهیه و تنظیم یک قرارداد بُردبُرد است. ازاین‌رو  وکلا و کارشناسان حقوقی مؤسسه در تنظیم قراردادهای استاندارد خرید، فروش، نمایندگی، حق امتیاز، مشارکت در ساخت، پیمانکاری مهارت دارند.  نیاز شما به بسیاری از قراردادها در بانک قراردادهای مؤسسه تعبیه شده‌است.

ارائۀ مطمئن، متعهد و منظم خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، در هر حوزه از خدمات حقوقی داوری و تنظیم قرارداد را برعهده می‌گیرد

دفتر مرکزی تهران 26116285 info@mohagheghlaw.com
دفترهای دیگر