دربارۀ ما

اندیشکدۀ محقق و همکاران

امتیاز مؤسسه حقوقی محقق و همکاران این است که در هر پروندۀ حقوقی، تیم پژوهشی در کنار کارشناسان است. هدف از تأسیس اندیشکدۀ محقق و همکاران نزدیکی هرچه بیشتر حوزۀ نظر و دانش حقوقی به عمل و کاربرد است.

فعالیت اصلی اندیشکدۀ محقق و همکاران انجام دادن تحقیقات حقوقی، انتشار مقالات تراز اول، برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های تخصصی و درنهایت انتشار مجلۀ حقوقی از مقالات برگزیده است.

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ اندیشکدۀ محقق و همکاران در وب‌سایت زیر موجود است:

 

اندیشکدۀ محقق و همکاران

 

 

ارائۀ مطمئن، متعهد و منظم خدمات حقوقی

مؤسسه حقوقی محقق و همکاران، در هر حوزه از خدمات حقوقی داوری و تنظیم قرارداد را برعهده می‌گیرد

دفتر مرکزی تهران 26116285 info@mohagheghlaw.com
دفترهای دیگر